افزایش قیمت بنزین موجب افزایش سایر قیمت ها نمی گردد

به گزارش وبلاگ تایلند نت، خبرنگاران/کردستان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: افزایش قیمت بنزین بە هیچ وجە نباید باعث افزایش سایر کالاها گردد.

افزایش قیمت بنزین موجب افزایش سایر قیمت ها نمی گردد

محمد درە وزمی در بیستمین جلسە کارگروە تنظیم بازار کە امروز 25 آبان در استانداری کردستان برگزار گشت اظهار کرد: بە دنبال افزایش قیمت بنزین، جلسەهایی بە صورت فوق العادە با حضور اصناف و اتحادیەهای صنفی برگزار گشت.

وی افزود: تغییر قیمت بنزین بە هیچ وجه سبب افزایش قیمت سایر کالاها نخواهد شد.

بە گفتە رییس سازمان صمت کردستان، افزایش گازوئیل در افزایش قیمت کالاها موثر است اما حال کە هیچ گونە تغییری در قیمت گازوئیل صورت نگرفتە باید از افزایش نادرست قیمت سایر کالاها جلوگیری کنیم.

درە وزمی همچنین افزود: شرایط موجود کشور و افزایش قیمت بنزین، فضا را برای سودجویی محتکران بازتر خواهد نمود، کە در جلسە ای کە با حضور اتحادیەهای صنفی ایجاد شد بر این امر تاکید شد کە سودجویی محتکران در سطح بازار جلوگیری گردد و در صورت بروز با آن برخورد جدی گردد.

وی همچنین ادامە داد: با عدم همکاری با فراخوان های موجود مبنی بر تعطیلی بازار و تحصن ها از بەوجود آمدن آشوب و نابسامانی در سطح شهر جلوگیری کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان نمود: تا بە امروز هیچ گونە تعطیلی اصناف و بازاریان و همچنین افزایش قیمت کالا گزارش دادە نشدە است.

وی اقدامات انجام شدە برای جلوگیری از به وجود آمدن مسائل ناشی از افزایش قیمت بنزین را اینگونە برشمرد و گفت: برای جلوگیری از سودجویی محتکران از امروز گشت هایی روزانە بە صورت مشترک با اتحادیەها و اصناف بە منظور جلوگیری از هرگونە هرج و مرج در سطح بازار در نظر گرفتە شدە است.

درە وزمی توضیح داد: حدود 125 کالای پر مصرف در سامانە موجود است کە شهروندان با مراجعە بە این سامانە می توانند با تطبیق قیمت اصلی کالا با قیمت کالای خریداری شدە خود در صورت مشاهدە هر گونە تخلفی آن را گزارش دهند.

وی خاطرنشان کرد: سهمیە بنزین آژانس ها و تاکسی های درون شهری معین شدە و تا پایان امروز نیز سهمیە تاکسی های برون شهری نیز در سامانە اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان کردستان در پایان یادآور شد: تا بە امروز هیچگونە افزایش قیمتی در سایر کالاها مشاهدە نشدە و در صورت هرگونە گزارش گران فروشی با آن بە شدت برخورد خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "افزایش قیمت بنزین موجب افزایش سایر قیمت ها نمی گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش قیمت بنزین موجب افزایش سایر قیمت ها نمی گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید